AWW-studio-Tessa-Praun

My meeting with Ai Weiwei in Beijing in the fall of 2010 was the starting point for our work on this exhibition. At the time Ai Weiwei had been under house arrest for a few days. He was calm but already then keenly aware of how precarious and unsafe his situation was. A lot has happened since then. In April 2011 Ai Weiwei was arrested on unclear charges and detained for three months in an undisclosed location. During the past year his situation has made him well-known far beyond the art world.

Ai Weiwei was born in 1957 in Beijing. At the end of the 1970s he co-founded the avant-garde artists’ group Stars. In 1983 he moved to New York where he joined the community of exiled Chinese artists, musicians and architects, and also became a part of the American intellectual and artistic scene. Ai Weiwei returned to China in 1993 and he has since become a prominent figure in contemporary Chinese art. In recent years his activism for social change in China has consumed more of his time and he has become one of the most outspoken critics of the regime. China’s development under the last century from empire to the socialist republic it is today with its singleparty rule, driven by a new capitalist spirit, has largely taken place at the cost of its citizens’ personal freedom. In reaction to this Ai Weiwei raises the issue of individual freedom and personal responsibility as the only way to a functioning and humane society.

Ai Weiwei’s artworks are often grounded within a Chinese context, yet they remain accessible to an international audience. His visual expression has both sensitivity and enormous power and he takes up subjects that are of concern even to us in Sweden. He likes to choose objects with great cultural or symbolic value for the Chinese and then deliberately treat them without the slightest regard for their worth. The artworks can be seen as commentary on the disdain that Mao’s Cultural Revolution showed the past as well as a way for Ai Weiwei himself to dispatch with conventional notions about art and its value.

Ai Weiwei alternates between the roles of artist, blogger, political activist, architect and curator. It is precisely this broad definition of his work that makes his art so fascinating and relevant today. The events of the past year have made it even more important to recognize Ai Weiwei’s activism and his commitment to freedom of speech and democratization in his country. For this reason we have set up a reading room within the exhibition space, making it possible for visitors to gain more insight into the artist’s socially-engaged work, which is the motivating force behind everything he does – be it an art installation, investigative documentary filmmaking or writing on his blog. Our programming will be in focus even more than usual during the spring season. Magasin 3 is organizing a series of talks about topics such as democracy, the preconditions for contemporary art in China, Internet and the role of the social media in the struggle for freedom of speech, and the impact that totalitarian regimes have on the arts. These events are arranged in collaboration with ABF, Bio Rio, Goethe Institut, Moderna Museet and Swedish PEN/Kulturhuset, Hotade ord.

Unfortunately, Ai Weiwei is not able to visit Stockholm in connection with his exhibition at Magasin 3. Since his release in June last year he has been forbidden to travel, to be active on the Internet or to speak to the media. To me this makes it all the more important to present Ai Weiwei in his first solo exhibition in Sweden and to continue making his voice heard.

Tessa Praun
Curator Magasin 3När jag träffade Ai Weiwei i Peking hösten 2010 blev det startskottet för arbetet med hans utställning på Magasin 3. Ai Weiwei hade då precis befunnit sig i husarrest några dagar. Han var lugn men märkbart medveten om den känsliga och osäkra situation han redan då befann sig i. Mycket har hänt sedan dess. I april 2011 arresterades Ai Weiwei och hölls på oklara grunder frihetsberövad på okänd ort under tre månader. Hans situation har under det gångna året gett honom en uppmärksamhet som sträckt sig långt utanför konstsammanhang.

Ai Weiwei är född 1957 i Peking. På slutet av 1970-talet var han med och grundade den avantgardistiska konstnärsgruppen Stars innan han 1983 flyttade till New York. Där umgicks han med den exilkinesiska grupperingen av konstnärer, musiker och arkitekter, men blev även del av den amerikanska intellektuella och konstnärliga scenen. 1993 återvände Ai Weiwei till Kina och har sedan dess blivit till en förgrundsgestalt i den kinesiska samtidskonsten. På senare år har hans engagemang för sociala förändringar i Kina tagit allt mer plats och han har kommit att bli en av regimens mest uttalade kritiker. Kinas utveckling under förra seklet från kejsardöme till dagens socialistiska republik under ett enpartisystem drivet av en ny kapitalistisk anda har till stor del skett på bekostnad av medborgarnas personliga frihet. Gång på gång lyfter Ai Weiwei upp individens frihet och personliga ansvar som enda vägen till ett fungerande och humant samhälle.

I sina konstverk utgår Ai Weiwei oftast från en kinesisk kontext men gör den tillgänglig även för en internationell publik. Han har både en sensibilitet och en enorm kraft i sitt visuella uttryck och tar upp ämnen som är angelägna även för oss i Sverige att få insikt i. Han använder gärna ikoniska föremål med stort kulturellt eller symboliskt värde för kineser och hanterar dem sedan medvetet utan hänsyn till deras värde. Verken kan ses som kommentarer till den maoistiska kulturrevolutionens förakt för det förgångna, men även som ett sätt för Ai Weiwei att göra upp med konventionella uppfattningar om och värderingar av kultur.

Ai Weiweis arbete pendlar mellan rollerna konstnär, bloggare, politisk aktivist, arkitekt och curator. Det är just den breda definitionen av hans verksamhet som gör konstnärskapet så fascinerande och relevant idag. Det gångna årets händelser har gjort det ännu viktigare att lyfta fram Ai Weiweis engagemang för yttrandefrihet och demokratisering i sitt hemland. Därför har vi inrett ett läsrum i utställningen där det finns möjlighet att fördjupa sig i hans sociala arbete som är hans drivkraft oavsett om det gäller en konstinstallation, undersökande dokumentärfilm eller hans bloggande. Under våren satsar vi även mer än vanligt på vår programverksamhet. Magasin 3 anordnar en serie samtal om ämnen som demokrati, förutsättningar för den kinesiska samtidskonsten, internet och sociala mediers roll i kampen för yttrandefrihet och totalitära regimers påverkan på kreativt skapande. Denna samtalsserie görs i samarbete med ABF, Bio Rio, Goethe-Institut, Moderna Museet och Svenska PEN/Kulturhuset, Hotade ord.

Tyvärr har Ai Weiwei inte möjligheten att besöka Stockholm i samband med sin utställning på Magasin 3. Sedan han släpptes i juni 2011 har han ålagts med reseförbud under ett år samt har förbjudits att verka på internet och uttala sig i media. För mig är det därför desto viktigare att presentera Ai Weiwei i hans första separatutställning i Sverige och att fortsätta göra hans röst hörd.

Tessa Praun
Intendent Magasin 3

How to get hereLink to thisLänk till boxen
To:till
Magasin 3, Frihamnen
”My voice is not for me. Every time I speak I think how many people had a voice that no one could hear.”"My voice is not for me. Every time I speak I think how many people had a voice that no one could hear."
”Without the Internet, I would not even be Ai Weiwei today.”"Without the Internet, I would not even be Ai Weiwei today."
”I think art is a tool to set up new questions.”"I think art is a tool to set up new questions."
fairytale

Fairytale

In 2007 Ai Weiwei created the project Fairytale for Documenta 12 in Kassel, Germany (considered to be one of the world’s most important art events.) Documenta started in 1955 and has taken place every five years since 1972. Ai Weiwei wanted to work outside of conventional art forms and create instead something with people. He arranged for 1001 Chinese citizens of different ages and backgrounds to travel to Kassel free of cost over the period of the exhibition. Two hundred people at a time spent a week in the city and could visit a unique art event while at the same time being part of it.

The project was inspired by the Brothers Grimm who were from the region of Kassel and whose collections of fairytales still are read to this day. In order to further emphasize the presence of the Chinese in the city Ai Weiwei had 1001 antique Chinese chairs from the Qing Dynasty (1644–1911) transported to Kassel. The chairs were placed throughout the Documenta exhibition spaces for visitors to use, thus representing the Chinese visitors. Ai Weiwei’s Fairytale is a contemporary story that challenged the preconceptions and attitudes of the participants themselves and the people who were in Kassel in the summer of 2007.

Different parts of this project can be seen in the exhibition at Magasin 3 (lower level). Fairytale

År 2007 skapade Ai Weiwei projektet Fairytale för Documenta 12 i Kassel, Tyskland – en utställning som anses vara en av de viktigaste konsthändelserna. Documenta startade 1955 och sedan 1972 äger den rum vart femte år. Ai Weiwei ville gå utanför de konventionella konstformerna och istället skapa något tillsammans med människor. Inspirationen till projektet är bröderna Grimm som kom från Kasselområdet och vars sammanställning av sagor läses än idag. Med sitt projekt möjliggjorde han för 1001 kinesiska medborgare i olika åldrar och med olika bakgrund att utan kostnad resa till Kassel under utställ- ningsperioden. I grupper om 200 personer spenderade de en vecka i staden, kunde besöka en unik konsthändelse och samtidigt bli en del av den.

För att ytterligare understryka kinesernas närvaro i staden hade Ai Weiwei låtit transportera 1001 antika kinesiska stolar från Qingdynastin (1644–1911) till Kassel. Stolarna fanns utplacerade på utställningsområdet på Documenta för att användas av besökarna och fick så representera de tillresta kineserna. Ai Weiweis Fairytale är en samtida saga som utmanade föreställningar och attityder, både hos deltagarna själva och människorna som befann sig i Kassel somma- ren 2007.

Olika delar av det här projektet finns att se i utställningen på Magasin 3 (nedre plan).

World Map, 2006–2009
Cotton and wooden base 120 x 800 x 400 cm Faurschou Foundation

“China is blindly producing for the demands of the market… My work very much relates to this blind production of things. I’m part of it, which is a bit of a nonsense.”

– Ai Weiwei

Although dealing with complex issues Ai Weiwei’s artworks are often beautifully simple in their visual expression. World Map is a three-dimensional work made of thousands of layers of thin cotton cloth. The map is created in a way that makes it extremely labor-intensive to install, illustrating China’s status as a platform for cheap labor in the clothing industry. The challenge lies in getting the thousands of pieces to fit together as perfectly as possible.

The work focuses on the individual as opposed to the masses, there- by also emphasizing the country’s leading roll in global trade. China is the world’s largest producer of cotton and a leading manufacturer of textiles and clothes. The difficulty of assembling the parts that make up the work also provokes thoughts regarding national and international unity.

World Map, 2006–2009
Bomull och träpodium 120x800x400 cm Faurschou Foundation

”Kina producerar blint efter marknadens behov… Mitt arbete förhåller sig i högsta grad till denna blinda produktion av ting. Jag är del av det, vilket egentligen är lite tokigt.”

– Ai Weiwei

Ai Weiweis verk är ofta vackert enkla i sitt visuella uttryck men behandlar komplexa teman. World Map är en tredimensionell världskarta som består av tusentals lager tunt bomullstyg. Kartan är skapad på ett vis som gör den extremt arbetsintensiv att installera och illustrerar så Kinas status som plattform för billig arbetskraft inom konfektionsindustrin. Utmaningen ligger i att få tusentals delar att hålla ihop så perfekt som möjligt.

Verket sätter fokus på individen kontra massorna och därmed även på landets framträdande roll inom den globala handeln. Kina är världens största producent av bomull och ledande tillverkare av textil och kläder. Svårigheten att sätta samman verkets delar lyfter samtidigt fram tankar som rör både nationell och internationell enighet.

StoolLink to thisLänk till boxen
Magasin3_Ai_We_6_Stool

Stool, 2008
Stools from the Qing Dynasty (1644 –1911) 68 x 38 x 65 cm
The Zagury Collection

Though grounded in references to China, Ai Weiwei’s work speaks to an international audience by exploring the tensions between juxtaposing elements: old and new, stability and change, control and freedom. One aspect of the artist’s working method is the playful manipulations of existing objects. Ai Weiwei is fascinated by the materials and techniques of traditional craftsmanship, and has a vast knowledge of Chinese antiques. In a series of sculptures Ai Weiwei re-used building materials from old houses and temples; doors and window frames from the Ming Dynasty (1368–1644) were used in new structures. Antique tables, chairs and stools were taken apart and re-assembled into new objects using traditional methods. The original function has disappeared and the new objects have their own inner logic.

Stool is composed of two stools from the Qing Dynasty (1644–1911). The stools have been freed from their original historical value and in the new object functionality and the laws of physics no longer hold. The work is not created from a sense of nostalgia for the past but rather created in order to shake up conventional notions about culture and to question established values. The artist’s actions are a commentary on the often bizarre reality of contemporary Chinese society, with modern China having come about at the cost of the personal freedom of its citizens. Stool, 2008
Pallar från Qingdynastin (1644–1911) 68x38x65 cm
The Zagury Collection

Ai Weiwei utgår oftast från en kinesisk kontext men når ut även till en internationell publik genom att ständigt ta upp motsättningarna mellan gammalt och nytt, stabilitet och förändring, kontroll och fri- het. En del i hans arbetsmetod är att utgå från befintliga objekt och skapa lekfulla manipulationer. Ai Weiwei är fascinerad av material, traditionella hantverksmetoder och har stor kunskap om kinesiska antikviteter. I en serie skulpturer har Ai Weiwei återanvänt byggelement från gamla hus eller tempel; dörrar och fönsterramar från Mingdynastin (1368–1644) har fått bilda nya strukturer. Antika möbler – bord, stolar och pallar – har plockats isär för att med traditionella hantverks- metoder fogas samman till nya objekt med en egen logik där den ursprungliga funktionen är försvunnen.

Verket i utställningen består av två pallar från Qingdynastin (1644– 1911). Pallarna är befriade från sitt ursprungliga historiska värde och det nya objektets funktionalitet och fysiska lagar är satta ur spel. Den sortens verk är inte skapade utifrån nostalgi inför det förflutna utan snarare för att ruska om konventionella uppfattningar om kultur och att ifrågasätta dess etablerade värde. Hans agerande står även som kommentarer till den ofta bisarra realiteten i det kinesiska samhället, där det moderna Kina har vuxit fram på bekostnad av medborgarnas personliga frihet.

Sunflower SeedsLink to thisLänk till boxen

Sunflower seeds, 2009
Porcelain, 5 tons
Size varies depending on the installation
Faurschou Foundation

A pile of sunflower seeds. A graphic black and white installation with seemingly identical seeds that we all recognize. However, on closer inspection, it becomes clear that the seeds are inedible and made of porcelain. Sunflower Seeds provokes thoughts regarding the ‘Made in China’ phenomenon and the mass production that permeates a large part of our society. In 2010 Ai Weiwei captured the imagination of the international art world when he filled the entire floor of the Turbine Hall of Tate Modern in London with many millions of these individually made sunflower seeds. The present work at Magasin 3 is a rendition of this installation, which exists in several different versions (500 kg, 5 tons, 10 tons).

China has a long history of producing porcelain of the highest quality. The city Jingdezhen in southeastern China is known the world over for its fine porcelain and was the court supplier for many centuries. Ai Weiwei turned to the town’s inhabitants and commissioned them to produce the sunflower seeds for his work using traditional methods. A total of 1600 people were actively engaged for two and a half years in making millions of sunflower seeds. Every porcelain seed was hand painted with the characteristic black and white pattern. The work is a commentary on China’s status in the world as synonymous with mass production, and Ai Weiwei emphasizes the individual as an essential part of the masses.

Sunflower seeds, 2009
Porslin, 5 ton
Varierande storlek beroende på installation
Faurschou Foundation

En hög med solrosfrön. En grafisk svartvit installation med till synes identiska frön vi alla känner till. Vid en närmre betraktelse blir det dock tydligt att fröna är oätliga och gjorda av porslin. Sunflower Seeds uppmanar till att fundera kring fenomenet “Made in China” och mass- produktion som genomsyrar en stor del av vårt samhälle. År 2010 uppmärksammades Ai Weiwei vida internationellt då han i turbin- hallen på Tate Modern i London fyllde hela golvet med många miljo- ner av dessa individuellt skapade solrosfrön. Verket på Magasin 3 är en version av den installationen och kan visas i några olika utföranden (500 kg, 5 ton, 10 ton).

Kina är känt för sin långa tradition att producera porslin av högsta kvalitet. Staden Jingdezhen i sydöstra Kina är världsberömd för sitt fina porslin och levererade under många århundraden till bland annat den kinesiska kejsarfamiljen. Ai Weiwei vände sig till invånarna och gav dem i uppdrag att med hjälp av gamla hantverkstraditioner producera solrosfrön till hans verk. Totalt har 1600 personer under 2,5 år varit engagerade i att ta fram miljontals solrosfrön. Varje porslinfrö har individuellt bemålats med det karakteristiska svarta mönstret. Med verket kommenterar Ai Weiwei Kinas plats i världen som synonym till massproduktion och sätter ljuset på individen som alltid utgör en nödvändig del av massan.

”I always take action when it’s needed.””I always take action when it’s needed.”

Subscribe to our newsletter and get news and information about our exhibitions and the related events and program.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter och information om våra utställningar och evenemang och program.

ContactLink to thisLänk till boxen

Magasin 3
Stockholm Konsthall
Frihamnsgatan 28
115 56 Stockholm
T: + 46 8 545 680 40
art@magasin3.comMagasin 3
Stockholm Konsthall
Frihamnsgatan 28
115 56 Stockholm
T: + 46 8 545 680 40
art@magasin3.com

Opening hoursLink to thisLänk till boxen

Thursdays
11am – 7pm
Fridays—Sundays
11am – 5pm

Entrance fee
60 SEK / 40 SEK (for students and pensioners)
Free admission for those under 20 years.

Includes a season pass valid for the entire exhibition season.

Torsdagar
11.00 – 19.00
Fredagar—Söndagar
11.00 – 17.00

Inträde
60 SEK / 40 SEK (för studerande & pensionärer)
Under 20 år fri entré.

Inkluderar ett säsongskort som ger dig gratis inträde under hela säsongen.

ART IN CHINA Link to thisLänk till boxen

PRECONDITIONS FOR CONTEMPORARY ART IN CHINA

The conversation took place at Moderna Museet, Stockholm, May 8, 2012.
In English.

View the filmed conversation here:


For larger image, start the film and click on the symbol in the lower right corner of the video frame.

The panel discuss the following questions:
What is unique for the Chinese contemporary art scene? What makes it different from the West? The relationship individual / collective – it is possible to “read” that in the art? The personnel resources that exist in connection with the creation of art in China – it is a strength or a weakness? Can art be free in a non-democracy?

Panel:

Lars Nittve, Executive Director of M+, Hong Kong.
Jérôme Sans, international curator and Director of Creation and Chief Editor of the magazine L’Officiel Art. Former director of Ullens Center for Contemporary Art, Beijing.
Uli Sigg, significant collector of contemporary Chinese art.
Karen Smith, writer, critic and curator based in Beijing.
Moderator: David Neuman, founding director of Magasin 3, Stockholm, and affiliated professor at Stockholm University.

Lars Nittve

Lars Nittve was born in Stockholm in 1953. After studies at the Stockholm School of Economics and a M.A. at Stockholm University he served as lecturer in art history at the University of Stockholm during the period 1978-85. During the same period he held a post as Senior Art Critic at the daily Svenska Dagbladet, Stockholm, and contributed regularly to Artforum magazine, New York. In 1986 Nittve was appointed Chief curator at the Moderna Museet in Stockholm, where he curated a large number of high profile exhibitions – among them Walter De Maria, Kandinsky in Sweden, Hilma af Klint and the seminal Implosion – a Postmodern Perspective. 1990-95 he served as founding Director of Rooseum – Center for Contemporary Art – in Malmö, Sweden. In 1995, Nittve became Director of the Louisiana Museum of Modern Art in Humlebaek, Denmark, where he also curated the exhibition Sunshine & Noir – Art in L.A. 1960-1997. In the spring of 1998, he was named the first Director of Tate Modern, London, which opened in May 2000.

In 2001, he took up his post as Director of Moderna Museet in Stockholm where he also, in 2004 co-curated the thematic exhibition Fashination about the dialogue between art and fashion, and Time and Place: Los Angeles 1957-1968 (2008); Antony McCall (2009) and Ed Ruscha: Fifty Years of Painting (2010). During his time at the Moderna Museet he initiated a campaign for strengthening the collection – including The Second Museum of Our Wishes, which focuses on bringing more works by women artists into the collection and raising 70 million USD. The creation of the Renzo Piano designed Pontus Hultén Study Gallery, The American Friends of the Moderna Museet Inc. and the Moderna Museet Malmö, opened in 2009.

Lars Nittve has served on the jury of numerous international prizes and been on the board of large number of international art organizations. He is the author of several books on art, as well as articles in journals and catalogues in Sweden and abroad. In 2009 he was awarded a Ph.D. H.C by Umeå University, Sweden, where he also since 2010 is Professor in Art History. He is a member of the Royal Swedish Academy of Fine Art. In the end of 2010 Lars Nittve left his post as Director of the Moderna Museet. Since January 2011 he is the Executive Director of M+, the future innovative museum of visual culture in the West Kowloon District in Hong Kong.

Jérôme Sans

Jérôme Sans is an internationally renowned curator, cultural agitator and pioneer. Jérôme Sans, former director of the ground breaking Ullens Center for Contemporary Art in Beijing and co-founder and founding director of the acclaimed Palais de Tokyo, Paris. Currently he is the Director of Creation and Chief Editor of the magazine L’Officiel Art.

Uli Sigg

Uli Sigg, born 1946, grew up in Switzerland. He completed his studies with a Ph.D. of the University of Zurich’s Law Faculty. He then worked as journalist and editor for various Swiss newspapers and magazines. From 1977 to 1990 he joined the Schindler Group where he held positions as Area Manager for Asia Pacific and later Member of the Group Executive Committee and Shareholders Board. In 1980 he established the first joint venture between China and the West and remained its Vice Chairman for ten years. He then served on the boards of a number of global companies until 1995 when the Swiss federal government appointed him the ambassador to China, North Korea and Mongolia for four years. Upon his return to Switzerland he re-assumed the chairmanship or board membership of several multinational companies such as Ringier Media Group, Vitra Design Co. Infront Sports and advisor to Herzog De Meuron architects. Presently he also serves as member of the Advisory Board of China Development Bank and other Chinese entities. Altogether he spent many years in China, following the opening up of China and its contemporary art scene from day one, and he has formed a substantial collection of contemporary Chinese art with over 2000 works. In 1997 he established the Chinese Contemporary Art Award (CCAA), an art award for Chinese contemporary artists living in China, and, in 2007, the CCAA Art Critic Award. He is a member of the International Council of New York MoMA and International Advisory Council of Tate Modern, London. Works from the Sigg Collection will next be exhibited in National Portray Gallery, Canberra, September 2012.

Karen Smith

Karen Smith moved from England to Beijing in 1992. Since that time she has become known as a writer, critic and curator, specializing in China’s new art; contemporary practice in the post-Mao era. In January 2006, she published Nine Lives: The Birth of Avant-Garde Art in New China (Scalo, Zurich; updated edition Timezone 8, Beijing, August 2008). She has written widely on photography, including The Chinese; Photography and Video Art from China, pub. Kunstmuseum Wolfsberg 2004, Reinterpretations: A Decade of Experimental Art in China, for Guangzhou Triennial, 2002, China Portrait of a Country, pub. Taschen, 2008; Chen Man, a monograph on China’s leading fashion photographer, pub. 3030 Press. Other books include a monograph titled Ai Weiwei for Phaidon Contemporary Artist Series, and Bang to Boom: Chinese Art in the 1990s.

Her curatorial work includes The Real Thing at Tate Liverpool, 2007, as well as museum projects including the Watarium, Tokyo (Crack in the Continent, 1997), Kunstmuseum Wolfsberg, Germany (The Chinese, 2004), and Queen’s Museum, New York (Yue Minjun solo show, 2007). Work with arts organizations and galleries include Revolutionary Capitals: Beijing in London, ICA, 1999, Illumination; Ai Weiwei and Tibetan Plateau, Beijing Girls: Liu Xiaodong both at Mary Boone Gallery 2008. Recent exhibitions include Subtlety, at Platform China Beijing 2008, China Portrait of a Country (December 2008); Music to My Eyes (April 2009); Hive (April 2011): Penetrate: Shi Jinsong Solo Exhibition (May 2011) all at Today Art Museum, Beijing. Karen’s latest book As Seen: Seminal Works by Chinese Artists is out May 2012.

Moderator: David Neuman

David Neuman is one of the founders and the director of Magasin 3. After 25 years the institution has evolved into one of Europe’s leading venues for contemporary art and with it’s collection created a major art museum.

During his years at Magasin 3 David Neuman has created a number of important exhibitions of artists like Bruce Nauman, Agnes Martin, Fred Sandback, and also the Swedish artists Annika von Hausswolff and Lars Nilsson. David Neuman is affiliated professor at Stockholm University’s education for aspiring curators.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMTIDSKONSTEN I KINA

Samtalet ägde rum på Moderna Museet, Stockholm den 8 maj, 2012.
Språk: engelska.

Se det filmade samtalet här:


För större bild, starta filmen och klicka sedan på symbolen i nedre högra hörnet i videorutan.

Under samtalet diskuterar panelen frågeställningarna:
Vad är unikt för den samtida kinesiska konstscenen? Vad gör den annorlunda från den västerländska? Relationen individen/kollektivet – går det att ”läsa” inom konsten? De personella resurserna som finns i samband med att man skapar konst i Kina – är det en styrka eller en svaghet? Kan konsten vara fri i en icke demokrati?

Panel:
Lars Nittve, verkställande direktör M +, Hong Kong.
Jérôme Sans, internationell curator och kreativ chef och chefredaktör för tidningen L’Officiel Art. F.d chef for Ullens Center for Contemporary Art, Peking.
Uli Sigg, betydande samlare av kinesisk samtida konst.
Karen Smith, skribent, kritiker och curator baserad i Peking.
Moderator: David Neuman, chef Magasin 3, Stockholm, och affilierad professor vid Stockholms Universitet.

Lars Nittve

Lars Nittve är född i Stockholm 1953. Efter studier vid Handelshögskolan i Stockholm och en magisterexamen vid Stockholms universitet var han lektor i konsthistoria vid universitetet i Stockholm under perioden 1978-85. Under samma period var han konstkritiker på Svenska Dagbladet och bidrog regelbundet till tidskriften Artforum. 1986 utsågs Nittve till intendent på Moderna Museet i Stockholm, där han curerade ett stort antal uppmärksammade utställningar – bland dem Walter De Maria, Kandinsky i Sverige, Hilma af Klint och Implosion – ett postmodernt perspektiv. 1990-95 tjänstgjorde han som grundade chef för Rooseum – Center for Contemporary Art – i Malmö, Sverige. 1995 blev Nittve chef för Louisiana Museum of Modern Art i Humlebaek, Danmark, där han också curerade utställningen Sunshine & Noir – Konst i LA 1960-1997. Under våren 1998 utsågs han till den första chefen för Tate Modern, London, som öppnade i maj 2000.

2001 blev han chef för Moderna Museet i Stockholm där han även co-curerade den tematiska utställningen Fashination om dialogen mellan konst och mode (2004), samt Tid och plats: Los Angeles 1957-1968 (2008), Antony McCall (2009) och Ed Ruscha: Femtio år av måleri (2010). Under sin tid på Moderna Museet initierade han satsningen att stärka samlingen med verk av kvinnliga konstnärer, Det andra önskemuseet, och samlade in 70 miljoner USD. Skapandet av Pontus Hulténs visningsmagasin, The American Friends av Moderna Museets Inc. och Moderna Museet Malmö, som öppnades 2009, kan också nämnas.

Lars Nittve har suttit i juryn för många internationella priser och varit med i styrelsen för ett stort antal internationella konstorganisationer. Han är författare till flera böcker om konst, liksom artiklar i tidskrifter och kataloger i Sverige och utomlands. Under 2009 tilldelades han en hedersdoktorsexamen av Umeå universitet, där han också sedan 2010 är professor i konsthistoria. Han är ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna. I slutet av 2010 lämnade Lars Nittve sin tjänst som chef för Moderna Museets efter den maximala längden på nio år. Sedan januari 2011 är han verkställande direktör för M +, ett framtida innovativt museum för visuell kultur i West Kowloon District i Hong Kong.

Jérôme Sans

Jérôme Sans är en internationellt känd curator, kulturell agitator och pionjär inom konstvärlden. Jérôme Sans var tidigare chef för banbrytande Ullens Center for Contemporary Art i Peking och var medgrundare och chef för samtidskonstpalatset Palais de Tokyo i Paris. För närvarande är han kreativ chef och chefredaktör för tidningen L’Officiel Art.

Uli Sigg

Uli Sigg, född 1946, växte upp i Schweiz. Han avslutade sina studier med en doktorsexamen i juridik vid universitetet i Zürich. Han arbetade därefter som journalist och redaktör för olika schweiziska tidningar och tidskrifter. 1977 till 1990 var han medlem i Schindler-koncernen där han hade befattningar som Asia Pacific Area Manager och senare var han medlem i koncernledningen och styrelsen. 1980 etablerade han företagets första samarbetsprojekt mellan Kina och väst och var dess vice ordförande i tio år. Därefter satt han i styrelsen för ett antal globala företag fram till 1995 då den schweiziska federala regeringen utsåg honom till ambassadör i Kina, Nordkorea och Mongoliet i fyra år. Tillbaka i Schweiz återupptog han arbetet i flera multinationella företagsstyrelser såsom Ringier Media Group, Vitra Design Co, Infront Sports och som rådgivare till Herzog de Meuron arkitekter. Han är även ledamot i Advisory Board of China Development Bank. Sammanlagt har han tillbringat många år i Kina, och har följt landets utveckling samt den kinesiska samtidskonstscenen och han har skapat en betydande samling av samtida kinesisk konst med över 2000 verk. 1997 etablerade han Chinese Contemporary Art Award (CCAA), ett konstpris för kinesiska konstnärer som bor i Kina, och 2007 CCAA Art Critic Award. Han är en medlem av International Council of New York MoMA och International Advisory Concil of Tate Modern, London. Verk från Sigg Collection kommer nästa gång att ställas ut på National Portrait Gallery, i Canberra, september 2012.

Karen Smith

Karen Smith flyttade från England till Peking 1992. Sedan dess har hon gjort sig känd som författare, kritiker och curator, och specialiserat sig på Kinas nya konstscen, den samtida konsten från tiden efter Mao. I januari 2006 publicerade hon Nine Lives: The Birth of Avant-Garde Art in New China (Scalo, Zurich; uppdaterad upplaga Timezone 8, Beijing, augusti 2008). Hon har skrivit mycket om fotografi, The Chinese; Photography and Video Art from China, publ. Kunstmuseum Wolfsberg 2004, Reinterpretations: A Decade of Experimental Art in China, för Guangzhou Triennialen, 2002, China Portrait of a Country, publ. Taschen 2008; Chen Man, monografi om Kinas ledande moddefortograf, publ. 3030 Press. Andra böcker inkluderar en monografi med titeln Ai Weiwei för Phaidon Contemporary Artist Series, utgiven 2009, och Bang to Boom: Chinese Art in the 1990s.

Hon curerade utställningen The Real Thing på Tate Liverpool, 2007, och har arbetat med flera museiprojekt inklusive Watarium, Tokyo (Crack in the Continent, 1997), Kunstmuseum Wolfsberg, Tyskland (The Chinese, 2004), och Queen’s Museum, New York (Yue Minjun separatutställning, 2007). I hennes arbete med konstorganisationer och gallerier ingår Revolutionary Capitals: Beijing in London, ICA, London, 1999, Illumination; Ai Weiwei och Tibetan Plateau, Beijing Girls: Liu Xiaodong, båda på Mary Boone Gallery 2008. Andre utställningar inkluderar Subtlety, på Platform China Beijing 2008, China Portrait of a Country; Music to My Eyes; Hive (April 2011): Penetrate: Shi Jinsong Solo Exhibition – alla på Today Art Museum, Beijing. Karens senaste bok As Seen: Seminal Works by Chinese Artists kommer ut i maj 2012.

Moderator: David Neuman

David Neuman är en av grundarna och chef för Magasin 3. Institutionen som efter 25 års verksamhet
utvecklats till en av Europas ledande scener för samtida konst och genom sin samling blivit ett betydande konstmuseum.

David Neuman har under sina år på Magasin skapat en mängd viktiga utställningar med konstnärer som Bruce Nauman, Agnes Martin, Fred Sandback samt tillika nationella konstnärskap som Annika von Hausswolff och Lars Nilsson. David Neuman är affilierad professor på Stockholms Universitet utbildning för blivande curators.