@aiww | 06:44 - 12 Jul 2012

奥 RT @iamhudi: 是想问他何时回到推上来的。 RT @aiww: 从哪回来了呀 RT @iamhudi: 何杨呢?几时回? @aiww: RT @Suyutong: 天天回来了!RT @leewua99 原来的推号 @leewua 找不回来了, 请重新加我一下。谢谢!

Voices about Ai Weiw…

Listen to personal accounts of encounters with or reflections about Ai Weiwei. Additional voices will be added to the archive throughout the exhibition.

“Voices about Ai Weiwei” created for Magasin 3 on the occasion of the exhibition with Ai Weiwei is produced by Tomas Rajnai, curator and student at Stockholm Academy of Dramatic Arts (Radio Production).

Lyssna till berättelser om personliga möten med eller reflektioner kring Ai Weiwei. Fler röster adderas kontinuerligt till arkivet under utställningsperioden.

”Röster om Ai Weiwei” för Magasin 3 och utställningen med Ai Weiwei är producerade av Tomas Rajnai, curator och student på Stockholms Dramatiska Högskolas radiolinje.

VideoLink to thisLänk till boxen


The filmed conversation between Tessa Praun and Ulrich Wilmes,
Bio Rio, February 21, 2012

Det filmade samtalet mellan Tessa Praun och Ulrich Wilmes,
Bio Rio, 21 februari, 2012


Ai Weiweis mångsidiga och omfattande konstnärskap både till innehåll och form ger många möjligheter att diskutera idéer och frågor som rör både konst och samhälle, form och material, samtid och historia. Ai Weiweis inspiration från konstnärer som haft en avgörande inverkan på utvecklingen av modern och samtida konst ger eleverna möjlighet att få en förståelse för några av de viktigaste begreppen inom modern, postmodern och samtida konst. Hans arbete bidrar också till idéer om hur sociala och politiska förhållanden på- verkar kulturell produktion. Ai Weiweis liv och arbete ger också ett intressant perspektiv på studiet av Kinas historia under 1900- och 2000-talet. Hans verk ställer även viktiga frågor om hanteringen av och värdet av kulturhistoriskt material och om de fortsatta effekterna för livet i dagens Kina av viktiga historiska händelser.

Ladda ned vårens lärarmaterial här:
Lärarmaterial VT 2012
Ai Weiweis mångsidiga och omfattande konstnärskap både till innehåll och form ger många möjligheter att diskutera idéer och frågor som rör både konst och samhälle, form och material, samtid och historia. Ai Weiweis inspiration från konstnärer som haft en avgörande inverkan på utvecklingen av modern och samtida konst ger eleverna möjlighet att få en förståelse för några av de viktigaste begreppen inom modern, postmodern och samtida konst. Hans arbete bidrar också till idéer om hur sociala och politiska förhållanden på- verkar kulturell produktion. Ai Weiweis liv och arbete ger också ett intressant perspektiv på studiet av Kinas historia under 1900- och 2000-talet. Hans verk ställer även viktiga frågor om hanteringen av och värdet av kulturhistoriskt material och om de fortsatta effekterna för livet i dagens Kina av viktiga historiska händelser.

Ladda ned vårens lärarmaterial här:
Lärarmaterial VT 2012

AWW-studio-Tessa-Praun

My meeting with Ai Weiwei in Beijing in the fall of 2010 was the starting point for our work on this exhibition. At the time Ai Weiwei had been under house arrest for a few days. He was calm but already then keenly aware of how precarious and unsafe his situation was. A lot has happened since then. In April 2011 Ai Weiwei was arrested on unclear charges and detained for three months in an undisclosed location. During the past year his situation has made him well-known far beyond the art world.

Ai Weiwei was born in 1957 in Beijing. At the end of the 1970s he co-founded the avant-garde artists’ group Stars. In 1983 he moved to New York where he joined the community of exiled Chinese artists, musicians and architects, and also became a part of the American intellectual and artistic scene. Ai Weiwei returned to China in 1993 and he has since become a prominent figure in contemporary Chinese art. In recent years his activism for social change in China has consumed more of his time and he has become one of the most outspoken critics of the regime. China’s development under the last century from empire to the socialist republic it is today with its singleparty rule, driven by a new capitalist spirit, has largely taken place at the cost of its citizens’ personal freedom. In reaction to this Ai Weiwei raises the issue of individual freedom and personal responsibility as the only way to a functioning and humane society.

Ai Weiwei’s artworks are often grounded within a Chinese context, yet they remain accessible to an international audience. His visual expression has both sensitivity and enormous power and he takes up subjects that are of concern even to us in Sweden. He likes to choose objects with great cultural or symbolic value for the Chinese and then deliberately treat them without the slightest regard for their worth. The artworks can be seen as commentary on the disdain that Mao’s Cultural Revolution showed the past as well as a way for Ai Weiwei himself to dispatch with conventional notions about art and its value.

Ai Weiwei alternates between the roles of artist, blogger, political activist, architect and curator. It is precisely this broad definition of his work that makes his art so fascinating and relevant today. The events of the past year have made it even more important to recognize Ai Weiwei’s activism and his commitment to freedom of speech and democratization in his country. For this reason we have set up a reading room within the exhibition space, making it possible for visitors to gain more insight into the artist’s socially-engaged work, which is the motivating force behind everything he does – be it an art installation, investigative documentary filmmaking or writing on his blog. Our programming will be in focus even more than usual during the spring season. Magasin 3 is organizing a series of talks about topics such as democracy, the preconditions for contemporary art in China, Internet and the role of the social media in the struggle for freedom of speech, and the impact that totalitarian regimes have on the arts. These events are arranged in collaboration with ABF, Bio Rio, Goethe Institut, Moderna Museet and Swedish PEN/Kulturhuset, Hotade ord.

Unfortunately, Ai Weiwei is not able to visit Stockholm in connection with his exhibition at Magasin 3. Since his release in June last year he has been forbidden to travel, to be active on the Internet or to speak to the media. To me this makes it all the more important to present Ai Weiwei in his first solo exhibition in Sweden and to continue making his voice heard.

Tessa Praun
Curator Magasin 3När jag träffade Ai Weiwei i Peking hösten 2010 blev det startskottet för arbetet med hans utställning på Magasin 3. Ai Weiwei hade då precis befunnit sig i husarrest några dagar. Han var lugn men märkbart medveten om den känsliga och osäkra situation han redan då befann sig i. Mycket har hänt sedan dess. I april 2011 arresterades Ai Weiwei och hölls på oklara grunder frihetsberövad på okänd ort under tre månader. Hans situation har under det gångna året gett honom en uppmärksamhet som sträckt sig långt utanför konstsammanhang.

Ai Weiwei är född 1957 i Peking. På slutet av 1970-talet var han med och grundade den avantgardistiska konstnärsgruppen Stars innan han 1983 flyttade till New York. Där umgicks han med den exilkinesiska grupperingen av konstnärer, musiker och arkitekter, men blev även del av den amerikanska intellektuella och konstnärliga scenen. 1993 återvände Ai Weiwei till Kina och har sedan dess blivit till en förgrundsgestalt i den kinesiska samtidskonsten. På senare år har hans engagemang för sociala förändringar i Kina tagit allt mer plats och han har kommit att bli en av regimens mest uttalade kritiker. Kinas utveckling under förra seklet från kejsardöme till dagens socialistiska republik under ett enpartisystem drivet av en ny kapitalistisk anda har till stor del skett på bekostnad av medborgarnas personliga frihet. Gång på gång lyfter Ai Weiwei upp individens frihet och personliga ansvar som enda vägen till ett fungerande och humant samhälle.

I sina konstverk utgår Ai Weiwei oftast från en kinesisk kontext men gör den tillgänglig även för en internationell publik. Han har både en sensibilitet och en enorm kraft i sitt visuella uttryck och tar upp ämnen som är angelägna även för oss i Sverige att få insikt i. Han använder gärna ikoniska föremål med stort kulturellt eller symboliskt värde för kineser och hanterar dem sedan medvetet utan hänsyn till deras värde. Verken kan ses som kommentarer till den maoistiska kulturrevolutionens förakt för det förgångna, men även som ett sätt för Ai Weiwei att göra upp med konventionella uppfattningar om och värderingar av kultur.

Ai Weiweis arbete pendlar mellan rollerna konstnär, bloggare, politisk aktivist, arkitekt och curator. Det är just den breda definitionen av hans verksamhet som gör konstnärskapet så fascinerande och relevant idag. Det gångna årets händelser har gjort det ännu viktigare att lyfta fram Ai Weiweis engagemang för yttrandefrihet och demokratisering i sitt hemland. Därför har vi inrett ett läsrum i utställningen där det finns möjlighet att fördjupa sig i hans sociala arbete som är hans drivkraft oavsett om det gäller en konstinstallation, undersökande dokumentärfilm eller hans bloggande. Under våren satsar vi även mer än vanligt på vår programverksamhet. Magasin 3 anordnar en serie samtal om ämnen som demokrati, förutsättningar för den kinesiska samtidskonsten, internet och sociala mediers roll i kampen för yttrandefrihet och totalitära regimers påverkan på kreativt skapande. Denna samtalsserie görs i samarbete med ABF, Bio Rio, Goethe-Institut, Moderna Museet och Svenska PEN/Kulturhuset, Hotade ord.

Tyvärr har Ai Weiwei inte möjligheten att besöka Stockholm i samband med sin utställning på Magasin 3. Sedan han släpptes i juni 2011 har han ålagts med reseförbud under ett år samt har förbjudits att verka på internet och uttala sig i media. För mig är det därför desto viktigare att presentera Ai Weiwei i hans första separatutställning i Sverige och att fortsätta göra hans röst hörd.

Tessa Praun
Intendent Magasin 3


Ai Weiwei talks with curator Tessa Praun,
January 31, 2012.
For larger image, start the film and click on the symbol in the lower right corner of the video frame.
Ai Weiwei pratar med curator Tessa Praun,
31 januari, 2012.
För större bild, starta filmen och klicka sedan på symbolen i nedre högra hörnet i videorutan.

”My voice is not for me. Every time I speak I think how many people had a voice that no one could hear.”"My voice is not for me. Every time I speak I think how many people had a voice that no one could hear."
”Without the Internet, I would not even be Ai Weiwei today.”"Without the Internet, I would not even be Ai Weiwei today."
readingroom

“Creativity is the power to reject the past, to change the status quo, and to seek new potential. Simply put, aside from using one’s imagination – and perhaps more importantly – creativity is the power to act. Only through our actions can expectations for change become reality, and only then can our purported creativity build a new foundation, and only then is it possible to draw out human civilization.” – Ai Weiwei

Ai Weiwei does not make distinctions between his role as artist, blogger, and political activist. The driving force behind everything he does is his commitment to social change in China. To represent this within the exhibition, we have created a reading room with books, magazines, and documentary films about and by Ai Weiwei. In interviews filmed before his arrest in the spring of 2011 Ai Weiwei speaks about his ongoing fight for freedom of speech and democracy. There will also be a listening station with a selection of personal anecdotes and reflections on Ai Weiwei. During the course of the exhibition, additional material from Magasin 3’s events series will also be made available.

A broad selection of materials is also available here on our website with regular updates and additions during the exhibition.

List of literature in the reading room, download here.”Kreativitet är makten att avfärda det förgångna, att förändra status quo, och att söka nya möjligheter. Enkelt uttryckt, bortsett från att använda sin fantasi – och kanske ännu viktigare – är kreativitet makten att handla. Endast genom våra handlingar kan förväntningar på förändringar bli verklighet, och endast då kan vår förmodade kreativitet bygga ett nytt fundament, och endast då
är det möjligt att dra upp linjerna för en mänsklig civilisation.” – Ai Weiwei

Ai Weiwei gör ingen större skillnad på sin roll som konstnär, bloggare eller politisk aktivist. Hans engagemang för sociala förändringar i Kina är drivkraften i allt hans arbete. Som del av utställningen finns ett läsrum med böcker, tidningar och filmmaterial i form av dokumentärfilmer av och om Ai Weiwei. I intervjuer från tiden innan han arresterades våren 2011 berättar Ai Weiwei om sin kamp för yttrandefrihet och demokratisering. Vid en ljudstation kan man lyssna på en rad personliga anekdoter och reflektioner om Ai Weiwei. Magasin 3:s programserie dokumenteras och läggs under våren löpande till i läsrummet.

En mängd material om Ai Weiwei finns även tillgängligt här på webbplatsen och uppdateras kontinuerligt under utställningsperioden.

List of literature in the reading room, download here.

fairytale-tshirts

Fairytale T-shirts, 2007
Courtesy the artist; Leister Foundation, Switzerland; Erlenmeyer Stiftung, Switzerland; Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne
Fairytale T-shirts, 2007
Courtesy konstnären; Leister Foundation, Schweiz; Erlenmeyer Stiftung, Schweiz; Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

”Varje deltagare är en enskild person och därför är vår logotyp 1=1001 – det betyder att det här projektet 1001 inte är representerat av ett enda projekt utan av 1001 projekt eftersom varje individ kommer att ha sin egen oavhängiga erfarenhet.” – Ai Weiwei

Värdarna i salarna och i entrén på Magasin 3 har på sig de tröjor som Ai Weiwei formgav för projektet Fairytale och som varje deltagare fick inför resan. (Läs om projektet på sid 20.) De vita och svarta tröjorna är långärmade t-shirts i bomull med sömmar i olika färger. I halslinningen syns projektets logotyp 1=1001 som även återfinns på sängkläderna i sovsalen, Fairytale Dormitory. Verket är installerat på nedre plan.

Tröjorna går att beställa via Galerie Urs Meiles hemsida: http://www.galerieursmeile.com/artists/artists/ai-weiwei/fairytale-t-shirts-2007/workdetail.html
“Each participant is a single person, and that’s why our logo is 1=1001 – that means that in this project 1001 is not represented by one project, but by 1001 projects, as each individual will have his or her own independent experience.”

– Ai Weiwei

The Magasin 3 staff in the exhibition halls and the lobby are wearing the t-shirts designed by Ai Weiwei for the participants of the Fairytale project. (Read more about the project on p. 20.) The cotton t-shirts come in black and in white with long sleeves and seams sewn in different colors. The neckline bears the project’s logo, 1=1001, which is also to be found on the linen in the Fairytale Dormitory, installed on the lower level.

The t-shirts can be ordered from Galerie Urs Meile’s website: http://www.galerieursmeile.com/artists/artists/ai-weiwei/fairytale-t-shirts-2007/workdetail.html

Fairytale

Fairytale, 2007
Video documentary, 2 hrs 32 mins
Courtesy the artist; Leister Foundation, Switzerland; Erlenmeyer Stiftung, Switzerland; Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

For Documenta 12 in Kassel Ai Weiwei created a project that enabled 1001 Chinese to travel to the German city to experience and be part of the art exhibition (see p. 20). This film documents the preparations for this unique project – the challenges confronted by Ai Weiwei and the participants, the time spent in Kassel and the artist’s insights about the project.

Through interviews we are able to follow the whole process that in itself became part of the work. The thoughts, worries and hopes of the participants, as well as their frustrations and expectations often reflect different social, political and economic factors prevalent in China today. Through the project Ai Weiwei offered these 1001 people (the number is partly a reference to the Arabic collection of tales Thousand and One Nights) something completely new and previously unimaginable for them. A fairytale became real and it will live on through their own recollections and other peoples’ stories. The project shows how art can influence and change people’s lives and attitudes through personal experiences.

The film is shown at Magasin 3 on the lower level.Fairytale, 2007
Videodokumentär, 2 tim 32 min, engelsk text
Courtesy konstnären; Leister Foundation, Schweiz; Erlenmeyer Stiftung, Schweiz; Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

För Documenta 12 i Kassel skapade Ai Weiwei ett projekt som innebar att 1001 kineser kunde resa till den tyska staden för att där uppleva och bli del av konstutställningen (se sid 20). Filmen dokumenterar förberedelserna till detta unika projekt – utmaningarna Ai Weiwei och deltagarna konfronterades med, tiden i Kassel och konstnärens insikter om projektet.

Genom intervjuer får vi följa hela processen som i sig blev del av verket. Deltagarnas tankar, bekymmer och hopp, deras frustration och förväntningar speglar olika sociala, politiska och ekonomiska faktorer som råder i Kina idag. Med projektet erbjöd Ai Weiwei dessa 1001 personer (antalet har delvis en parallell till den arabiska berättelsen Tusen och en natt) något för dem helt nytt och tidigare icke föreställningsbart. En saga blev verklighet och den kommer att leva vidare genom deras egna minnen och andras berättelser. Projektet visar hur konst kan påverka och förändra människors liv och attityd genom upplevda erfarenheter.

Filmen visas på Magasin 3:s nedre plan.

Fairytale Dormitory

Fairytale Dormitory (1 unit), 2007
Wood, steel, textile, plastic, bamboo
(10 beds for women) 200 x 781 x 545 cm
Courtesy the artist; Leister Foundation, Switzerland; Erlenmeyer Stiftung, Switzerland; Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

Ai Weiwei attracted a lot of attention with his project Fairytale in Kassel in 2007. He invited 1001 Chinese people to travel with him to the German city in order to experience the international art event that takes place every five years, as well as to encounter another culture. Each participant received a special Fairytale suitcase and t-shirt, spending money and a memory stick in the form of a bracelet containing useful information for their stay.

A former warehouse on the outskirts of Kassel was converted into a dormitory that could accommodate 200 people at a time. Ai Weiwei redesigned the space using a system of drapes to divide it into small- er sections, each furnished with bamboo mats, beds and specially designed bedding. Next to every bed there was a curtain concealing an antique Chinese chair that the participants could use as a bedside table.

A section of the dormitory and its furnishings has been installed on the lower level of Magasin 3 together with a selection of photographic portraits of the participants, and the film documenting the project.

Fairytale Dormitory (1 enhet), 2007
Trä, stål, textil, plast, bambu
(10 sängplatser för kvinnor) 200 x 781 x 545 cm
Courtesy konstnären; Leister Foundation, Schweiz; Erlenmeyer Stiftung, Schweiz; Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

Ai Weiwei fick stor uppmärksamhet för sitt projekt Fairytale som han genomförde 2007 i Kassel för Documenta 12. Han bjöd in 1001 kineser att resa med honom till den tyska staden, att där uppleva konst- händelsen, som återkommer vart femte år, och samtidigt möta en annan kultur. Inför avresan till Kassel fick varje deltagare en resväska och tröja som tagits fram speciellt för Fairytale, pengar att röra sig med och ett armband i form av ett USB-minne med behjälplig information för deras vistelse.

En gammal lagerlokal i utkanten av Kassel gjordes i ordning som sovsal. Ai Weiwei skapade en design som med hjälp av draperier delade in lokalen i mindre sektioner som tillsammans kunde härbärgera 200 personer samtidigt. Varje sektion inreddes med bambumattor, sängar och för projektet speciellt framtagna sängkläder. Bakom ett draperi i anslutning till varje säng stod en antik kinesisk stol som deltagarna kunde använda som nattduksbord.

På nedre plan på Magasin 3 visas en sektion av sovsalen och dess inredning tillsammans med ett urval deltagarporträtt och filmen som dokumenterar projektet.

Fairytale PeopleLink to thisLänk till boxen
fairytale-people

Fairytale People, 2007
C-prints, 100 x 100 cm
Courtesy the artist; Leister Foundation, Switzerland; Erlenmeyer Stiftung, Switzerland; Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

“Fairytale is apparently different from my previous works, as it deals with living individuals, their lives, as well as their hope and imagination.”

– Ai Weiwei

Ai Weiwei initiated his most talked about project, Fairytale (see p. 20), by writing in his blog that he was thinking of inviting 1001 people to travel with him to Kassel to experience and become part of the art event Documenta 12. This generated an enormous response – within just a few days over 3000 people expressed an interest in participating. Ai Weiwei shortened the application period in order not to refuse too many interested people. Everyone had to fill in an application with some one hundred questions. Then 1001 people from different parts of China and ranging in age from 2 to 70 years and from diverse back- grounds were selected from all over China. Ai Weiwei and his team of co-workers set up a temporary travel agency to help the participants with passports, insurance and tickets. Before their departure each participant was photographed in surroundings similar to where they came from.

The exhibition shows a selection of fourteen of these portraits in con- junction with Fairytale Dormitory and the film that documents the project (lower level). Fairytale People, 2007
C-tryck, 100 x 100 cm
Courtesy konstnären; Leister Foundation, Schweiz; Erlenmeyer Stiftung, Schweiz; Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

”Fairytale skiljer sig uppenbart från mina tidigare verk eftersom det handlar om levande människor, deras liv, liksom deras hopp och föreställningar.”

– Ai Weiwei

För att starta ett av sina mest uppmärksammade projekt, Fairytale (se sid 20), skrev Ai Weiwei ett inlägg på sin blogg och berättade om sina planer att bjuda in 1001 personer att resa med honom till Kassel för att där uppleva och bli del av den återkommande konsthändelsen Documenta 12. Responsen blev enorm, på några få dagar hade över 3000 personer anmält sitt intresse. Ai Weiwei beslöt att korta ner ansökningstiden för att inte behöva neka allt för många intressenter. Alla fick fylla i ett dokument med ett hundratal frågor. Därefter valdes 1001 personer ut från spridda delar av Kina i olika åldrar (mellan 2 och 70 år) och med olika social bakgrund. Ai Weiwei och hans medarbetare upprättade en tillfällig resebyrå som hjälpte deltagarna med pass, visum, försäkring och biljetter. Innan resan porträtterades varje deltagare i en miljö som liknar den de kommer ifrån.

I utställningen på nedre plan visas 14 av dessa porträtt tillsammans med Fairytale Dormitory och den film som dokumenterar projektet.

fairytale

Fairytale

In 2007 Ai Weiwei created the project Fairytale for Documenta 12 in Kassel, Germany (considered to be one of the world’s most important art events.) Documenta started in 1955 and has taken place every five years since 1972. Ai Weiwei wanted to work outside of conventional art forms and create instead something with people. He arranged for 1001 Chinese citizens of different ages and backgrounds to travel to Kassel free of cost over the period of the exhibition. Two hundred people at a time spent a week in the city and could visit a unique art event while at the same time being part of it.

The project was inspired by the Brothers Grimm who were from the region of Kassel and whose collections of fairytales still are read to this day. In order to further emphasize the presence of the Chinese in the city Ai Weiwei had 1001 antique Chinese chairs from the Qing Dynasty (1644–1911) transported to Kassel. The chairs were placed throughout the Documenta exhibition spaces for visitors to use, thus representing the Chinese visitors. Ai Weiwei’s Fairytale is a contemporary story that challenged the preconceptions and attitudes of the participants themselves and the people who were in Kassel in the summer of 2007.

Different parts of this project can be seen in the exhibition at Magasin 3 (lower level). Fairytale

År 2007 skapade Ai Weiwei projektet Fairytale för Documenta 12 i Kassel, Tyskland – en utställning som anses vara en av de viktigaste konsthändelserna. Documenta startade 1955 och sedan 1972 äger den rum vart femte år. Ai Weiwei ville gå utanför de konventionella konstformerna och istället skapa något tillsammans med människor. Inspirationen till projektet är bröderna Grimm som kom från Kasselområdet och vars sammanställning av sagor läses än idag. Med sitt projekt möjliggjorde han för 1001 kinesiska medborgare i olika åldrar och med olika bakgrund att utan kostnad resa till Kassel under utställ- ningsperioden. I grupper om 200 personer spenderade de en vecka i staden, kunde besöka en unik konsthändelse och samtidigt bli en del av den.

För att ytterligare understryka kinesernas närvaro i staden hade Ai Weiwei låtit transportera 1001 antika kinesiska stolar från Qingdynastin (1644–1911) till Kassel. Stolarna fanns utplacerade på utställningsområdet på Documenta för att användas av besökarna och fick så representera de tillresta kineserna. Ai Weiweis Fairytale är en samtida saga som utmanade föreställningar och attityder, både hos deltagarna själva och människorna som befann sig i Kassel somma- ren 2007.

Olika delar av det här projektet finns att se i utställningen på Magasin 3 (nedre plan).

World Map, 2006–2009
Cotton and wooden base 120 x 800 x 400 cm Faurschou Foundation

“China is blindly producing for the demands of the market… My work very much relates to this blind production of things. I’m part of it, which is a bit of a nonsense.”

– Ai Weiwei

Although dealing with complex issues Ai Weiwei’s artworks are often beautifully simple in their visual expression. World Map is a three-dimensional work made of thousands of layers of thin cotton cloth. The map is created in a way that makes it extremely labor-intensive to install, illustrating China’s status as a platform for cheap labor in the clothing industry. The challenge lies in getting the thousands of pieces to fit together as perfectly as possible.

The work focuses on the individual as opposed to the masses, there- by also emphasizing the country’s leading roll in global trade. China is the world’s largest producer of cotton and a leading manufacturer of textiles and clothes. The difficulty of assembling the parts that make up the work also provokes thoughts regarding national and international unity.

World Map, 2006–2009
Bomull och träpodium 120x800x400 cm Faurschou Foundation

”Kina producerar blint efter marknadens behov… Mitt arbete förhåller sig i högsta grad till denna blinda produktion av ting. Jag är del av det, vilket egentligen är lite tokigt.”

– Ai Weiwei

Ai Weiweis verk är ofta vackert enkla i sitt visuella uttryck men behandlar komplexa teman. World Map är en tredimensionell världskarta som består av tusentals lager tunt bomullstyg. Kartan är skapad på ett vis som gör den extremt arbetsintensiv att installera och illustrerar så Kinas status som plattform för billig arbetskraft inom konfektionsindustrin. Utmaningen ligger i att få tusentals delar att hålla ihop så perfekt som möjligt.

Verket sätter fokus på individen kontra massorna och därmed även på landets framträdande roll inom den globala handeln. Kina är världens största producent av bomull och ledande tillverkare av textil och kläder. Svårigheten att sätta samman verkets delar lyfter samtidigt fram tankar som rör både nationell och internationell enighet.

Magasin3_Ai_We_6_Stool

Stool, 2008
Stools from the Qing Dynasty (1644 –1911) 68 x 38 x 65 cm
The Zagury Collection

Though grounded in references to China, Ai Weiwei’s work speaks to an international audience by exploring the tensions between juxtaposing elements: old and new, stability and change, control and freedom. One aspect of the artist’s working method is the playful manipulations of existing objects. Ai Weiwei is fascinated by the materials and techniques of traditional craftsmanship, and has a vast knowledge of Chinese antiques. In a series of sculptures Ai Weiwei re-used building materials from old houses and temples; doors and window frames from the Ming Dynasty (1368–1644) were used in new structures. Antique tables, chairs and stools were taken apart and re-assembled into new objects using traditional methods. The original function has disappeared and the new objects have their own inner logic.

Stool is composed of two stools from the Qing Dynasty (1644–1911). The stools have been freed from their original historical value and in the new object functionality and the laws of physics no longer hold. The work is not created from a sense of nostalgia for the past but rather created in order to shake up conventional notions about culture and to question established values. The artist’s actions are a commentary on the often bizarre reality of contemporary Chinese society, with modern China having come about at the cost of the personal freedom of its citizens. Stool, 2008
Pallar från Qingdynastin (1644–1911) 68x38x65 cm
The Zagury Collection

Ai Weiwei utgår oftast från en kinesisk kontext men når ut även till en internationell publik genom att ständigt ta upp motsättningarna mellan gammalt och nytt, stabilitet och förändring, kontroll och fri- het. En del i hans arbetsmetod är att utgå från befintliga objekt och skapa lekfulla manipulationer. Ai Weiwei är fascinerad av material, traditionella hantverksmetoder och har stor kunskap om kinesiska antikviteter. I en serie skulpturer har Ai Weiwei återanvänt byggelement från gamla hus eller tempel; dörrar och fönsterramar från Mingdynastin (1368–1644) har fått bilda nya strukturer. Antika möbler – bord, stolar och pallar – har plockats isär för att med traditionella hantverks- metoder fogas samman till nya objekt med en egen logik där den ursprungliga funktionen är försvunnen.

Verket i utställningen består av två pallar från Qingdynastin (1644– 1911). Pallarna är befriade från sitt ursprungliga historiska värde och det nya objektets funktionalitet och fysiska lagar är satta ur spel. Den sortens verk är inte skapade utifrån nostalgi inför det förflutna utan snarare för att ruska om konventionella uppfattningar om kultur och att ifrågasätta dess etablerade värde. Hans agerande står även som kommentarer till den ofta bisarra realiteten i det kinesiska samhället, där det moderna Kina har vuxit fram på bekostnad av medborgarnas personliga frihet.

Ghost Gu Coming Down…
Ghost-Gu-Coming-Down-the-Mountain

Ghost Gu Coming Down the Mountain, 2005
Ai Weiwei & Serge Spitzer (1951, Romania)
Red and white porcelain, 96 vases, each 27 x 35 cm Faurschou Foundation

The 96 vases were created in a collaboration between Ai Weiwei and Serge Spitzer, modeled after a vase from the Yuan period (1269– 1368). This rare object was sold a few years ago and became the most expensive Asian artifact ever sold at auction. The vase depicts the historical person Wang Yi (5th century BC) whose nickname was Guiguzi (“Master of the Ghost Valley”). On the vase he is shown in a cart drawn by a tiger and a leopard. The motif is copied from a woodcut dated 1321 AD in which two tigers pull the cart. It is, however, unlikely that Wang Yi had such exotic animals, so one can assume that the woodcut is also a modified version of history.

Working in different parts of the world both Ai Weiwei and Serge Spitzer are interested in the fetish of historical objects and how narratives often tend to go in circles. Every vase in the installation bears a reproduction of a certain section of the motif on the ancient vase. By repeating the motif and arranging the vases in a grid the artists hint at mechanical reproduction and fakes. The work stands in opposition to the traditional experience and valuing of unique artifacts because it is only when all the vases are assembled that they form the com- plete original motif. Ghost Gu Coming Down the Mountain, 2005
Ai Weiwei & Serge Spitzer (1951, Rumänien)
Rött och vitt porslin, 96 vaser, vardera 27 x 35 cm Faurschou Foundation

De 96 vaserna har skapats i samarbete mellan Ai Weiwei och Serge Spitzer utifrån en sällsynt vas från Yuanperioden (1269–1368). För några år sedan såldes denna på Christie’s i London och blev det dyraste asiatiska föremålet som dittills sålts på auktion. Motivet på vasen är den historiska personen Wang Yi (400-talet f Kr) vars smeknamn var Guiguzi (”Master of the Ghost Valley”). På vasen syns han i en vagn som dras av en tiger och en leopard. Motivet härstammar från ett träsnitt som dateras till 1321 e Kr, men där är det två tigrar som drar vagnen. Det är dock inte troligt att Wang Yi hade så exotiska djur och därmed kan man utgå ifrån att även träsnittet är en modifierad återgivning av historien.

I sina konstnärskap konceptualiserar Ai Weiwei och Serge Spitzer på var sitt håll historiska fetischobjekt och hur berättelser ofta rör sig i cirklar. Varje vas i deras installation är en reproduktion av en bestämd sektion i motivet på den historiska vasen. Genom att upprepa och arrangera vaserna i ett rutmönster anspelar konstnärerna till mekanisk reproduktion och förfalskningar. Verket står i motsats till den traditionella upplevelsen och värderingen av unika föremål. Endast tillsam- mans bildar vaserna det fullständiga ursprungliga motivet.

Chang’an Boulevard…
Chang-anBoulevard_2004

Chang’an Boulevard, 2004
Video, 10 hrs 13 mins
Courtesy the artist & Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

”The whole development of China is quite blind. We always think that growth is positive. But it also causes problems. There’s no aesthetic discussion of today’s growth. There’s no rationality. It’s like a giant monster.”

– Ai Weiwei

The work is recorded along Chang’an Boulevard which runs forty-five kilometers east to west through Beijing. Ai Weiwei divided the dis- tance into intervals. At each measured increment, the artist recorded a single frame for one minute. The whole film is composed of 608 one-minute segments and the total length of the film is 10 hours and 13 minutes. Beijing, the capitol of China for over 600 years, has a clear architectonic order in its urban planning. The city is bisected by Chang’an Boulevard along its east-west axis. After 1949, Chang’an Boulevard and Tianmen Square, at the heart of the city, became China’s primary landmarks and the cultural and the political centers. The film records the city through the transformation of urban landscape. The act of recording is minimal: it is filmed in a peaceful, quiet manner, focusing on the nature of time and pure observation. The work reveals Beijing as an organic whole, capturing the rhythms of the city, its social structure, cityscape, socialist-planned economy, capitalist market, political power center, commercial buildings, and industrial units as pieces of a multi-layered urban collage. Chang’an Boulevard, 2004
Video, 10 tim 13 min
Courtesy konstnären & Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

”Hela Kinas utveckling är ganska blind. Vi tror alltid att tillväxt är något positivt. Men det orsakar också problem. Det finns ingen estetisk diskussion om dagens tillväxt. Det finns ingen rationalitet. Det är som ett gigantiskt monster.”

– Ai Weiwei

Verket är inspelat längs den 45 kilometer långa Chang’an Boulevard som sträcker sig genom Peking från öst till väst. Ai Weiwei delade in sträckan i intervaller och vid varje uppmätt sträcka spelade han in gatubilden under en minut. Hela verket består av 608 enminuterssegment och dess totala längd är 10 timmar och 13 minuter. Peking, Kinas huvudstad sedan 600 år tillbaka, har en framstående arkitektonisk ordning i sin urbana struktur. Chang’an Boulevard delar staden i två delar utmed den öst-västra-axeln. Efter 1949 blev Chang’an Boulevard och stadens hjärta, Himmelska Fridens Torg, Kinas kultu- rella och politiska centrum och landmärken. Filmen visar staden via transformationen av det urbana landskapet. Handlingen att doku- mentera är minimal: verket är filmat metodiskt och stilla med fokus på tidens gång och ren observation. Verket porträtterar Peking som en organisk enhet, fångar stadens rytm, dess sociala struktur, stads- bild, socialistiskt planerade ekonomi, kapitalistiska marknad, politiska maktcentrum, kommersiella byggnader och industriella enheter som delar i ett mångfacetterat urbant collage.

Beijing-2003_2003

Beijing 2003, 2003
October 18 – November 7
Video, 150 hrs
Courtesy the artist & Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

”I think what happens around us is often more massive than what we can interpret. I am Chinese. I live in Beijing. […] This is my sense of the massive change that has happened in this city, which we are all part of. I wanted to find an almost mathematical and unemotional way to show this: to show the powerlessness of the people, and the blind nature of the redevelopment.”

– Ai Weiwei

Beijing 2003 is a video work by Ai Weiwei about the city he lives in and its people. Participants include assistants Liang Ye and Yang Zhichao, and driver Wu. Beginning below the Dabeiyao highway interchange, the vehicle from which the video was shot traveled along each and every road within the Fourth Ring Road of Beijing. Sixteen days, approximately 2400 kilometers and 150 hours of footage later, it ended where it began.

Through the windshield, the camera objectively recorded all the visual information that appeared before the vehicle. It recorded the mega city of Beijing through a single lens, meticulously investigating the spatial state of the city’s streets, the constant change, the scenery, movements and behaviors. The sum of the entire process became the meaning of the work. The book Beijing 10/2003 is a documentation of this video work. One still frame was captured every five minutes resulting in the 1719 images that appear in the book. Beijing 2003, 2003
18 oktober – 7 november
Video, 150 tim
Courtesy konstnären & Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

”Jag tror att händelser runt omkring oss ofta har större betydelse än vad vi själva kan förstå. Jag är kines. Jag bor i Peking. […] Det här är min uppfattning om det som har hänt i den här staden, som vi alla är en del av. Jag ville finna ett nästintill matematiskt eller rationellt sätt att visa detta på: att föra fram maktlösheten hos folket och den blinda utvecklingen.”

– Ai Weiwei

Beijing 2003 är ett videoverk av Ai Weiwei om staden han lever i och om dess invånare. Assistenterna Liang Ye och Yang Zhichao och chauffören Wu medverkar i filmen. Videon är filmad från en bil och tar sin början under motorvägskorsningen Dabeiyao. Bilen åker sedan på varenda väg inom den Fjärde ringleden i Peking, en efter en. Sex- ton dagar, cirka 2400 kilometer och 150 timmars film senare slutar filmandet där det hela började.

Genom vindrutan registrerade kameran objektivt all den visuella in- formation som passerade och undersökte det rumsliga tillståndet av stadens gator, den ständiga förändringen, landskapet, scenerierna, rörelser och beteenden – noggrant, metodiskt och lugnt speglas den enorma staden Peking genom en enda kameralins. Summan av hela arbetet blev innebörden av verket. Till filmen finns en bok: Beijing 10/2003. En stillbild fångades var femte minut vilket resulterade i 1719 bilder som visas i boken.

Beijing: The Third R…
Magasin3_Ai_We_14_ThirdRing

Beijing: The Third Ring, 2005 January 1 – January 9
Video, 1 hr 50 mins

Assistant photographer: Zhao Zhao
Courtesy the artist & Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

The video works Beijing: The Second Ring and Beijing: The Third Ring document the two opposite views of traffic flow on 33, respec- tively 55 bridges along the Second and Third Ring Roads in Beijing. Ai Weiwei recorded a single frame for one minute in each direction on every bridge. Beijing: The Second Ring is made up of 66 segments which were shot on cloudy days. Beijing: The Third Ring is made up of 110 segments and was shot only on sunny days. The Ring Roads are important urban structural elements in Beijing. These circular roads govern the whole spatial organization of the city’s urban fabric. Like in Chang’an Boulevard, the act of recording is minimal – instead the focus lies on the process of observation and letting time take its course. The film methodically documents the never-ending flow of traffic, the development of the modern city and the urban reality that defines Beijing today. Beijing: The Third Ring, 2005 1 januari – 9 januari
Video, 1 tim 50 min

Fotografassistent: Zhao Zhao
Courtesy konstnären & Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

Videoverken Bejing: The Second Ring och Beijing: The Third Ring är dokumentationer över de två motsatta vyerna över trafikflödet från 33 respektive 55 broar utmed den Andra och Tredje ringleden i Peking. Ai Weiwei har filmat en tagning under en minut för varje vy per bro. Beijing: The Second Ring består av 66 delar och dessa sekvenser filmades under molniga dagar. Beijing: The Third Ring består av 110 delar och filmades istället under soliga dagar. Ring- lederna är viktiga strukturella inslag i Peking. De cirkulära vägarna reglerar organisationen av den urbana strukturen. Liksom i Chang’an Boulevard är själva handlingen att dokumentera minimal, fokus ligger i processen att observera och låta tiden ha sin gång. Filmen registrerar metodiskt det aldrig sinande flödet av trafik, den moderna stadens framväxt och den urbana verklighet som definierar Peking idag.

Beijing: The Second …
Magasin3_Ai_We_13_SecondRing

Beijing: The Second Ring, 2005 January 14 – February 11
Video, 1 hr 6 mins

Assistant photographer: Zhao Zhao
Courtesy the artist & Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

The video works Beijing: The Second Ring and Beijing: The Third Ring document the two opposite views of traffic flow on 33, respec- tively 55 bridges along the Second and Third Ring Roads in Beijing. Ai Weiwei recorded a single frame for one minute in each direction on every bridge. Beijing: The Second Ring is made up of 66 segments which were shot on cloudy days. Beijing: The Third Ring is made up of 110 segments and was shot only on sunny days. The Ring Roads are important urban structural elements in Beijing. These circular roads govern the whole spatial organization of the city’s urban fabric. Like in Chang’an Boulevard, the act of recording is minimal – instead the focus lies on the process of observation and letting time take its course. The film methodically documents the never-ending flow of traffic, the development of the modern city and the urban reality that defines Beijing today. Beijing: The Second Ring, 2005 14 januari – 11 februari
Video, 1 tim 6 min

Fotografassistent: Zhao Zhao
Courtesy konstnären & Galerie Urs Meile, Peking-Luzern

Videoverken Bejing: The Second Ring och Beijing: The Third Ring är dokumentationer över de två motsatta vyerna över trafikflödet från 33 respektive 55 broar utmed den Andra och Tredje ringleden i Peking. Ai Weiwei har filmat en tagning under en minut för varje vy per bro. Beijing: The Second Ring består av 66 delar och dessa sekvenser filmades under molniga dagar. Beijing: The Third Ring består av 110 delar och filmades istället under soliga dagar. Ringlederna är viktiga strukturella inslag i Peking. De cirkulära vägarna reglerar organisationen av den urbana strukturen. Liksom i Chang’an Boulevard är själva handlingen att dokumentera minimal, fokus ligger i processen att observera och låta tiden ha sin gång. Filmen registrerar metodiskt det aldrig sinande flödet av trafik, den moderna stadens framväxt och den urbana verklighet som definierar Peking idag.

Sunflower SeedsLink to thisLänk till boxen

Sunflower seeds, 2009
Porcelain, 5 tons
Size varies depending on the installation
Faurschou Foundation

A pile of sunflower seeds. A graphic black and white installation with seemingly identical seeds that we all recognize. However, on closer inspection, it becomes clear that the seeds are inedible and made of porcelain. Sunflower Seeds provokes thoughts regarding the ‘Made in China’ phenomenon and the mass production that permeates a large part of our society. In 2010 Ai Weiwei captured the imagination of the international art world when he filled the entire floor of the Turbine Hall of Tate Modern in London with many millions of these individually made sunflower seeds. The present work at Magasin 3 is a rendition of this installation, which exists in several different versions (500 kg, 5 tons, 10 tons).

China has a long history of producing porcelain of the highest quality. The city Jingdezhen in southeastern China is known the world over for its fine porcelain and was the court supplier for many centuries. Ai Weiwei turned to the town’s inhabitants and commissioned them to produce the sunflower seeds for his work using traditional methods. A total of 1600 people were actively engaged for two and a half years in making millions of sunflower seeds. Every porcelain seed was hand painted with the characteristic black and white pattern. The work is a commentary on China’s status in the world as synonymous with mass production, and Ai Weiwei emphasizes the individual as an essential part of the masses.

Sunflower seeds, 2009
Porslin, 5 ton
Varierande storlek beroende på installation
Faurschou Foundation

En hög med solrosfrön. En grafisk svartvit installation med till synes identiska frön vi alla känner till. Vid en närmre betraktelse blir det dock tydligt att fröna är oätliga och gjorda av porslin. Sunflower Seeds uppmanar till att fundera kring fenomenet “Made in China” och mass- produktion som genomsyrar en stor del av vårt samhälle. År 2010 uppmärksammades Ai Weiwei vida internationellt då han i turbin- hallen på Tate Modern i London fyllde hela golvet med många miljo- ner av dessa individuellt skapade solrosfrön. Verket på Magasin 3 är en version av den installationen och kan visas i några olika utföranden (500 kg, 5 ton, 10 ton).

Kina är känt för sin långa tradition att producera porslin av högsta kvalitet. Staden Jingdezhen i sydöstra Kina är världsberömd för sitt fina porslin och levererade under många århundraden till bland annat den kinesiska kejsarfamiljen. Ai Weiwei vände sig till invånarna och gav dem i uppdrag att med hjälp av gamla hantverkstraditioner producera solrosfrön till hans verk. Totalt har 1600 personer under 2,5 år varit engagerade i att ta fram miljontals solrosfrön. Varje porslinfrö har individuellt bemålats med det karakteristiska svarta mönstret. Med verket kommenterar Ai Weiwei Kinas plats i världen som synonym till massproduktion och sätter ljuset på individen som alltid utgör en nödvändig del av massan.

FolderLink to thisLänk till boxen
”The world is not changing if you don't shoulder the burden of responsibility.”"The world is not changing if you don¹t shoulder the burden of responsibility."