Charlie White

Philadelphia, Pennsylvania, USA
1972