Haim Steinbach

Haim Steinbach. Photo: Youval Hai.

Share: