Charlie White

Philadelphia , Pennsylvania , USA
1972