Edward Lipski

Foto: Courtesy of Tim Van Laere Gallery

Dela: