Jealous Flasher

2002
Tyg-collage
357 x 110 cm
Courtesy Anton Kern Gallery