Carl Larsson, 1853 – 1919

Riddar Erland och fru Helena bevistar mässen / Sir Erland and Helena attend Mass (ur serien Singoalla / from the series Singoalla)

1894
Ink wash and gouache
44.20 x 27.00 cm
Göteborgs Konstmuseum